Voorbeeld van een herroepingsformulier

Gericht aan:

Ladder- & SteigerCentrale b.v. Mountbattenweg 5 5466 AX Veghel
info@lsc-bv.nl

Ik/Wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep/herroepen:

_____________________________________________ (vul een beschrijving in van de goederen/diensten waarop deze herroeping betrekking heeft)

  • Besteld op: _____________________________________________ (vul de datum in)
  • Ontvangen op: _____________________________________________ (vul de datum in)
  • Naam/Namen consument(en):_______________________________________
  • Adres consument(en):_____________________________________________
  • Datum _____________________________________________

(ondertekenen is alleen nodig als dit formulier op papier wordt verzonden)

 

 

Levering

De leveringen vinden plaats op het door de gebruiker aangegeven adres en op de wijze die in het bestellingsoverzicht staat aangegeven.

Bij aflevering moeten Gebruikers de inhoud van de levering controleren en afwijkingen zo snel mogelijk melden, met behulp van de contactgegevens in dit document of op de manier die op de pakbon staat aangegeven. Gebruikers kunnen het pakket weigeren als het zichtbaar beschadigd is.

Goederen worden geleverd naar de landen of gebieden die zijn aangegeven in het betreffende onderdeel van Ladder- & SteigerCentrale b.v..

De levertijden worden in Ladder- & SteigerCentrale b.v. of tijdens het aankoopproces aangegeven.

Het volgende is van toepassing op Gebruikers die geen Consumenten zijn:

Leveringen vinden plaats onder de voorwaarden en binnen de termijn die in Ladder- & SteigerCentrale b.v. is aangegeven.

Tenzij anders vermeld, zijn de verzendkosten voor rekening van de Gebruiker.

Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat bij overdracht aan de vervoerder over op de Gebruiker.

Afhaalpunten

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om hun bestelling binnen de aangegeven termijn op te halen op een van de afhaalpunten die worden vermeld in het betreffende onderdeel in Ladder- & SteigerCentrale b.v..

Modaliteit voor levering op afspraak

Na voorafgaand akkoord met de Eigenaar kunnen Gebruikers het ophalen van de gekochte goederen door een transporteur van hun keuze tijdig op eigen risico en kosten regelen.

Mislukte levering

De Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de aflevering als gevolg van onnauwkeurig of onvolledig opgegeven gegevens in de bestelling door de Gebruiker, noch voor schade of vertragingen na overdracht aan de vervoerder indien het vervoer door de Gebruiker is georganiseerd.

Als de goederen niet op het tijdstip of binnen de aangegeven termijn worden ontvangen of opgehaald, worden de goederen teruggezonden naar de Eigenaar, die contact opneemt met de Gebruiker om een tweede bezorgpoging te plannen of om af te spreken hoe verder te gaan.

Tenzij anders overeengekomen, is elke bezorgpoging vanaf de tweede voor rekening van de Gebruiker.

Het volgende beleid voor mislukte levering is van toepassing op Gebruikers die geen Consumenten zijn en dit komt in de plaats van het bovenstaande:

Mislukte levering

Tenzij anders vermeld, zijn de verzendkosten voor rekening van de Gebruiker.
De Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, vertragingen (waaronder gevallen waarin de Gebruiker de goederen niet binnen de door de Eigenaar of de vervoerder gestelde termijn ophaalt), schade aan of verlies van de goederen na overdracht aan de vervoerder.
Als de goederen worden teruggestuurd naar de Eigenaar vanwege een mislukte levering, dragen de Gebruikers de kosten van de resulterende opslag. Gebruikers dienen verder op eigen kosten een nieuwe bezorgpoging te regelen, nadat zij met de Eigenaar passende ophaaltijden en -voorwaarden hebben afgesproken.
Als de Gebruiker dit nalaat, kan de Eigenaar naar eigen oordeel de overeenkomst annuleren of een nieuwe levering regelen op kosten van de Gebruiker.
In beide gevallen behoudt de Eigenaar zich het recht voor een vergoeding te vragen voor schade als gevolg van de mislukte levering.

Recht van herroeping

Tenzij uitzonderingen van toepassing zijn, kan de Gebruiker het recht hebben om de overeenkomst binnen de hieronder aangegeven periode (meestal 14 dagen), om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging te herroepen. Gebruikers kunnen meer te weten komen over de herroepingsvoorwaarden in dit onderdeel.

Op wie het herroepingsrecht van toepassing is

Tenzij een van de onderstaande uitzonderingen van toepassing is, hebben Gebruikers die Europese Consumenten zijn een wettelijk herroepingsrecht op grond van EU-regels, om online gesloten overeenkomsten (overeenkomsten op afstand) om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging te annuleren binnen de aangegeven termijn die op hun geval van toepassing is.

Gebruikers die geen Europese Consumenten zijn, kunnen geen gebruik maken van de rechten die in dit onderdeel worden beschreven.

Uitoefenen van het herroepingsrecht

Om gebruik te maken van hun herroepingsrecht, moeten Gebruikers de Eigenaar een ondubbelzinnige verklaring sturen over hun voornemen de overeenkomst te herroepen.

Daartoe kunnen Gebruikers het modelformulier voor ontbinding/herroeping gebruiken dat beschikbaar is in het onderdeel "definities" in dit document. Gebruikers zijn echter vrij om hun bedoeling om de overeenkomst te herroepen op een andere passende manier duidelijk te maken door een ondubbelzinnige verklaring af te leggen. Om te voldoen aan de termijn waarbinnen zij dit recht kunnen uitoefenen , moeten Gebruikers de kennisgeving van de herroeping versturen voordat de herroepingstermijn verstrijkt.

Wanneer verstrijkt de herroepingstermijn?

  • Ten aanzien van de koop van goederen vervalt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de Gebruiker of een derde – anders dan de vervoerder en door de Gebruiker aangewezen – de goederen fysiek in bezit krijgt.
  • Met betrekking tot de aankoop van verschillende goederen die samen zijn besteld maar afzonderlijk zijn geleverd of in geval van aankoop van een enkel goed dat bestaat uit meerdere afzonderlijk geleverde partijen of onderdelen, vervalt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de Gebruiker of een derde - anders dan de vervoerder en door de Gebruiker aangewezen - het laatste goed, onderdeel of de laatste partij fysiek in bezit krijgt.

Gevolgen van herroeping

De eigenaar betaalt Gebruikers die een overeenkomst correct herroepen alle betalingen aan de Eigenaar terug, waaronder eventuele kosten van levering.

De extra kosten die voortvloeien uit de keuze van een andere leveringsmethode dan het goedkoopste type standaardlevering dat door de Eigenaar wordt aangeboden, worden echter niet vergoed.

Deze terugbetaling wordt zo snel mogelijk gedaan en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de Eigenaar op de hoogte is gebracht van het besluit van de Gebruiker om de overeenkomst te herroepen. Tenzij anders overeengekomen met de Gebruiker, worden de terugbetalingen gedaan met hetzelfde betaalmiddel als dat waarmee de initiële transactie is verwerkt. In ieder geval mag de Gebruiker geen kosten of vergoedingen hoeven te betalen als gevolg van deze terugbetaling.

…voor de koop van fysieke goederen

Tenzij de Eigenaar heeft aangeboden om de goederen op te halen, moeten de Gebruikers de goederen zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop zij hun besluit kenbaar maakten om de overeenkomst te herroepen, terugsturen of overhandigen aan de Eigenaar, of aan een persoon die door de Eigenaar is gemachtigd om de goederen in ontvangst te nemen.

Aan de termijn wordt voldaan als de goederen aan de vervoerder worden overhandigd of anderszins worden teruggestuurd zoals hierboven aangegeven, vóór afloop van de termijn van 14 dagen voor het terugsturen van de goederen. De terugbetaling mag worden uitgesteld tot ontvangst van de goederen, of tot de Gebruikers bewijs hebben geleverd van de terugzending van de goederen, welk van deze zich het eerste voordoet.

Uitsluitend de Gebruikers zijn aansprakelijk voor de mogelijke waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren van de goederen, anders dan strikt noodzakelijk om de aard, kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

De kosten voor de terugzending van de goederen worden door de Gebruiker betaald.

Wettelijke conformiteitsgarantie voor goederen

Volgens de EU-wetgeving garanderen handelaren gedurende een minimumperiode van 2 jaar na levering de conformiteit van de goederen die zij verkopen. Dit betekent dat handelaren ervoor moeten zorgen dat de gekochte goederen de beloofde kwaliteit, of de kwaliteit die redelijkerwijs kan worden verwacht, functionaliteit of kenmerken hebben gedurende ten minste twee jaar nadat ze aan de koper zijn geleverd.

Als Gebruikers Europese Consumenten zijn, is de wettelijke conformiteitsgarantie voor goederen van toepassing op de artikelen die beschikbaar zijn in Ladder- & SteigerCentrale b.v. conform de wetgeving van het land waar ze zijn gevestigd.

Nationale wetgeving van deze landen kan de Gebruikers meer rechten verlenen.

Consumenten die geen Europese Consumenten zijn, kunnen een beroep doen op een wettelijke conformiteitsgarantie overeenkomstig de wetgeving van het land waar zij zijn gevestigd.